موسسه تحقیقات چغندرقند
31 شهریورماه 1398
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنرانی علمی آقای دکتر مهدی حسنی در خصوص " واکاوی مولکولی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , اعلام شماره پیام کوتاه دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی : Areeo , اهدای لوح تقدیر به همکار سابق مؤسسه تخقیقات چغندرقند از سوی وزیر جهاد کشاورزی: روابط عمومی موسسه
دستاوردهای علمی موسسه

كليه ارقام اصلاح شده موسسه در ليست بذور سازمان توسعه و همكاريهاي اقصادي (OECD) قرار دارد. كه اين صدور بذر به كشورهاي ديگر را ممكن مي سازد. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند (SBSI) ارقام منوژرم (تك جوانه) و مولتي ژرم (چندجوانه) اصلاح شده بسياري را براي كشت بهاره و پاييزه توليد كرده است . در ميان اين ارقام برخي براي شرايط عادي (نرمال) و برخي براي محيط هاي آلوده به بيماري مناسب هستند. ويژگي هاي چند رقم به شرح زير مي باشد:

ارقام موسسه
توصیف رقم:
نام: سینا
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: متوسط
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : مقاوم به ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه
توصیف رقم:
نام: دنا
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال - قندی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: زیاد
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : مقاوم به ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه
توصیف رقم:
نام: شکوفا
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال - محصولی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت:
مناطق مناسب کاشت:
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه:
عیار قند:
عملکرد شکر سفید:
صفت ویژه : مقاوم به ریزمانیا و نماتد سیستی
توصیف رقم:
نام: مطهر
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : چندجوانه( مولتی ژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال - محصولی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت:
مناطق مناسب کاشت:
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه:
عیار قند:
عملکرد شکر سفید:
صفت ویژه : مقاوم به ریزمانیا و متحمل به پوسیدگی ریشه
توصیف رقم:
نام: آریا
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال - محصولی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق آلوده به بیماری ریزومانیا
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: متوسط
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : متحمل به ریزومانیا و نماتد
توصیف رقم:
نام: پایا
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال - محصولی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق چغندرکاری با محدودیت آبیاری
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: کم
عملکرد شکر سفید: متوسط
صفت ویژه : متحمل به خشکی
توصیف رقم:
نام: مطهر
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : چندجوانه( مولتی ژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: اوائل بهار
مناطق مناسب کاشت: اراضی آلوده به بیماری ریزومانیا و ریزوکتونیا مالکین خردپا
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: متوسط-زیاد
عیار قند: متوسط
عملکرد شکر سفید: متوسط
صفت ویژه : مقاوم به بیماری ریزومانیا و متحمل به بیماری پوسیدگی ریشه
توصیف رقم:
نام: اکباتان
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپوئید
نوع رقم: نرمال - قندی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: متوسط
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : مقاوم به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه
توصیف رقم:
نام: تربت
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال - محصولی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: متوسط-زیاد
عیار قند: متوسط
عملکرد شکر سفید: متوسط
صفت ویژه : متحمل به ریزومانیا
توصیف رقم:
نام: پارس
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال -قندی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: کاشت بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق سرد و معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: متوسط
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : متحمل به ریزومانیا
12
بازگشت
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد