موسسه تحقیقات چغندرقند
31 شهریورماه 1398
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنرانی علمی آقای دکتر مهدی حسنی در خصوص " واکاوی مولکولی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , اعلام شماره پیام کوتاه دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی : Areeo , اهدای لوح تقدیر به همکار سابق مؤسسه تخقیقات چغندرقند از سوی وزیر جهاد کشاورزی: روابط عمومی موسسه
 
شناسنامه
نام کتاب :تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد در مزارع چغندرقند
 
نویسندگان: اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
معرفی نویسندگان
فهرست مطالب
نتیجه گیری و چشم انداز آینده
HyperLink
 
فهرست مطالب
فصل اول : چغندرقند در ایران و جهان
 
فصل دوم :پتانسیل عملکرد چغندرقند
سعید صادق زاده حمایتی و داریوش فتح اله طالقانی
فصل سوم:اصلاح چغندرقند
اباذر رجبی، محسن آقایی زاده، محمدرضا اوراضی زاده و سعید واحدي
فصل چهارم : تناوب چغندرقند
سمر خیامیم
فصل پنجم :مدیریت خاك ورزي جهت تهیه بستر کاشت
رحیم محمدیان
فصل ششم :کاشت چغندرقند
ولی اله یوسف آبادي و سمر خیامیم
فصل هفتم:آبیاري چغندرقند
رحیم محمدیان
فصل هشتم :تغذیه چغندرقند
حمید نوشاد
فصل نهم:آفات چغندرقند
سیدباقر محمودي ، ولی اله رضایی
فصل دهم:بیماري هاي چغندرقند
سیدباقر محمودي
فصل یازدهم: علف هاي هرز
محمد عبداللهیان نوقابی
فصل دوازدهم:اثر عوامل اقلیمی بر رشد چغندرقند
ایرج علیمرادي، حمید کریمی، حمید میرزااردستانی
فصل سیزدهم :برداشت و نگهداري چغندرقند
محمد عبداللهیان نوقابی و بابک بابایی
فصل چهاردهم:کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند
محمد عبداللهیان نوقابی
فصل پانزدهم:چغندرقند پاییزه
سیدیعقوب صادقیان، حمید شریفی و مصطفی حسین پور
فصل شانزدهم:تولید بذر چغندرقند
سیدیعقوب صادقیان و فرشید مطلوبی
فصل هفدهم: تکنولوژي بذر چغندرقند
قاسم توحیدلو
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد